Daftar Pejabat

  • Kepala Kankemenag: Dr. H. MOH. AHSAN, M,Ag.
  • Ka. Subbag TU: H. SLAMET S.Ag.
  • Ka. Seksi Pendidikan Madrasah: H. JAJANG BADRUZAMAN M.Ag
  • Ka. Seksi PD Pontren: RIANA ANOM SARI, S.E.
  • Ka. Seksi PAIS: Drs. H. ROKHIDIN, M.Ag.
  • Ka. Seksi PHU: Hj. ROKHIYATUN S.Ag., M.Pd.I
  • Ka. Seksi Bimas Islam: Drs. H. MUSLIM, M.Pd.I
  • Penyelenggara Zakat Wakaf: H. SHOLEH S.Ag